Opleidingsvoorwaarden

Opleidingsvoorwaarden Winc Academy B.V.

Artikel 1.  DEFINITIES

1. Dienst(en): de door Winc aangeboden opleidingsdienst(en) zoals beschreven in de
Overeenkomst, strekkende tot levering van de Opleiding en aanverwante diensten.

2. EPA: de ‘education payment agreement’ die Winc met Student sluit ten behoeve van het maken van afspraken over betaling van de Opleiding.

3. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder
begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen,
handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten,
alsmede rechten op knowhow.

4. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd) op maandag tot en met
vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en op dagen waarvan
Winc vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.

5. Winc: Winc Academy B.V. gevestigd aan de Reinaert de Vosstraat 27 te Amsterdam
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 730031178.

6. Materialen: alle materialen voor de Opleiding, opdrachten, trainingen, casussen,
websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering,
advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen,
teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van
de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop
deze materialen zich bevinden.

7. Opleiding: de door Winc aan Student op grond van de Overeenkomst geleverde
opleiding tot ‘front end developer’ met als doel de Student aan de slag te laten gaan
als ‘junior front end developer’.

8. Opleidingsvoorwaarden: onderhavige opleidingsvoorwaarden.

9. Overeenkomst: de afspraken tussen Winc en Student op grond waarvan Winc de dienst zal (doen) leveren aan Student en waarvan de EPA en de opleidingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

10. Partij(en): Winc en Student tezamen of afzonderlijk.

11. Schriftelijk: onder schriftelijk valt in de Opleidingsvoorwaarden naast op schrift
gesteld ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit
van de inhoud voldoende vaststaat.

12. Student: de natuurlijke persoon met wie Winc de Overeenkomst sluit.

13. Studentdata: alle door Student voor de Opleiding aan Winc toegezonden en opgeslagen Materialen, data en gegevens.

14. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan Winc en
informatie waarvan Winc aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de
aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking
plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

15. Website: website van Winc, bereikbaar via het domein www.wincacademy.nl, dan wel bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2.   OVEREENKOMST: TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE

1. De Opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Winc, de
uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van Winc en de uitvoering van
(toekomstige) Overeenkomsten.

2. Afwijkingen en aanvullingen van de Opleidingsvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen
zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht wordt genomen.

4. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:
a. aanvullende Schriftelijke en ondertekende afspraken;
b. EPA;
c. Opleidingsvoorwaarden.

Artikel 3.    AANMELDING, REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Om de Opleiding te kunnen volgen dient Student een registratie- en
aanmeldingsprocedure te doorlopen. Dit houdt tevens in dat er gedurende dit
aanmeldingsproces een aanvullende overeenkomst, de EPA, met betrekking tot
betaling getekend dient te worden en de potentiele Student een aantal kennis- en
persoonlijkheidstest moet volbrengen.

2. Student garandeert zijn gegevens juist en volledig in te vullen.

3. De Overeenkomst komt tot stand door het volledig doorlopen van het (online)
registratieproces met ondertekening van de EPA en de Schriftelijke bevestiging van
acceptatie van Student en de deelname door Student aan de Opleiding door Winc.
Winc is gerechtigd de aanmelding van Student af te wijzen, zonder dat een motivatie
daarvan verplicht is, en/of de Student te verzoeken om een intakegesprek op locatie
van Winc.

4. Winc is alleen gebonden aan een, door een potentiele Student gedane, (al dan niet op
ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van Winc, indien
Winc de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.

Artikel 4.   DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

2. Wanneer de Opleiding voltooid en betaald is, eindigt de Overeenkomst van rechtswege.

3. Opzegging van de Overeenkomst door Student dient Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

4. De beëindiging van de Overeenkomst leidt niet tot verval van enige betalingsverplichting van Student.

Artikel 5.    UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Winc starten met de uitvoering van
de Overeenkomst en Student op de hoogte brengen van de start en voortgang van de
Opleiding.

2. De Opleiding wordt ‘remote’ (op afstand) geleverd door Winc en vindt plaats tijdens
Kantooruren. De Student zal zich, indien nodig, tevens buiten Kantooruren inspannen
voor goede studieresultaten.

3. Student zal aan Winc alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste
en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Student:
a. aan Winc alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Winc aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Student redelijkerwijs moet begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en
b. zich inspannen om de deelname aan de Opleiding een succes te maken en het
opleidingsprogramma te voltooien. In het bijzonder zal de Student beschikking
over geschikte hardware en software om de opleiding te kunnen volgen en
opdrachten, instructies en huiswerk naar beste vermogen opvolgen en maken.

4. Winc heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Student
als dat vooraf is overeengekomen.

5. Indien Student bij de Opleiding gebruik dient te maken van de Materialen, producten
en/of diensten (zoals Slack of Udemy) van derden stelt Winc Student daarover
onverwijld op de hoogte en verstrekt hij, voor zover deze van toepassing zijn, aan Student de voorwaarden van de betreffende derde(n).

Artikel 6.    INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. In het kader van de Opleiding en uitvoering van de Overeenkomst verstrekt Winc
Student toegang tot bepaalde Materialen. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die
rusten op de Materialen, de Dienst en de Opleiding berusten en blijven berusten bij
Winc of diens licentiegevers.

2. Student krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Materialen in de Dienst en Opleiding te gebruiken voor de duur van de
Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst
zijn vastgelegd.

3. Winc kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van Materialen. Indien
Winc dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Student niet
toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

4. Het is Student niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Materialen en Dienst te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.

5. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Studentdata of andere door Student aangeleverde Materialen blijven berusten bij Student. Student garandeert dat
de aangeleverde Studentdata en Materialen geen inbreuk maken op rechten van
derden.

6. Alle Studentdata blijft eigendom van Student. Winc zal geen eigendomsaanspraken doen op de Studentdata.

7. Student verstrekt aan Winc een niet-overdraagbare en enkel voor zover nodig voor de
uitvoering van de Overeenkomst sublicentieerbare licentie om de Studentdata te
gebruiken voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat nodig is voor de levering
van de Diensten.

8. Student verstrekt aan Winc tevens een niet-overdraagbare en onbeperkte licentie om
geanonimiseerde Studentdata te analyseren en in te zetten voor verbetering van de
Dienst.

9. Indien Student in het kader van de Opleiding Materialen ontwikkelt, verstrekt de
Student Winc voor deze Materialen een niet-exclusieve, on-herroepbare en
eeuwigdurende licentie om deze te gebruiken voor commerciële- en promotionele
doeleinden.

Artikel 7.   STUDENT HELPDESK

1. Winc zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Student met betrekking tot
vragen over de Opleiding en de Dienst. Winc kan contactpersonen aanwijzen waaraan
Student ondersteuning van kan vragen in het kader van Opleiding-inhoudelijke vragen.

2. De ondersteuning zoals omschreven in de vorige bepaling wordt aangeboden via een
helpdesk die tijdens Kantooruren zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar is. Buiten
Kantooruren is geen ondersteuning mogelijk.

3. De contactgegevens van Winc staan vermeld op de Website.

Artikel 8.    GEHEIMHOUDING

1. De inhoud van de Opleiding is in ieder geval Vertrouwelijke Informatie.

2. Student zal Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 9.    AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

1. Behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van
Winc, is de aansprakelijkheid van Winc voor schade als gevolg van een tekortkoming
in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, per
gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één
gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding zoals door Student betaald voor de Diensten
voorafgaande aan het ontstaan van de schade.

2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Student de schade binnen een redelijke termijn na het bekend worden daarmee
Schriftelijk bij Winc meldt.

3. Student vrijwaart Winc voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de Overeenkomst door Student.

4. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

5. Geen Partij kan tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden
gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Indien volgens
een Partij sprake is van een overmachtssituatie zal zij de andere Partij hierover zo
spoedig mogelijk Schriftelijk in kennis stellen. Indien een overmachtssituatie langer
dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de
Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting
tot ongedaanmaking ontstaat.

Artikel 10. VERGOEDING EN BETALING

1. Voorafgaand aan de levering van de Dienst brengt Winc eenmalig administratie- en
opstartkosten in rekening bij Student. Afgezien van de administratie- en opstartkosten
brengt Winc voor de Dienst en Opleiding geen voorafgaande kosten in rekening.

2. De betaaltermijn (van bijvoorbeeld de opstartvergoeding) is veertien 14 dagen nafactuurdatum.

Artikel 11.    WIJZIGING VAN DE OPLEIDINGSVOORWAARDEN

1. Winc behoudt zich het recht voor de Opleidingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of
aan te vullen, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Contractuele
wijzigingen gelden ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met
inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging
per elektronische berichtgeving.

2. Indien de Student niet akkoord wenst te gaan met de wijzigingen, kan Student de
Overeenkomst opzeggen, op voorwaarde dat de mededeling daartoe door Winc is
ontvangen vóór de datum waarop de wijziging ingaat. Indien Winc na deze mededeling
aangeeft dat de bedoelde wijziging niet voor Student in werking zal treden, heeft
Student geen recht meer op opzegging zoals bedoeld in dit artikel.

3. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen
in het voordeel van Student, kunnen te allen tijde eenzijdig door Winc worden
doorgevoerd zonder recht op opzegging voor Student.

Artikel 12.    VARIA

1. Nederlands recht is van toepassing, voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,
zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Winc
gevestigd is.

​​​